30, జనవరి 2012, సోమవారం


 "...ఇక్కడ,


 విస్మరించడం అనే విస్తృత సరిహద్దు ఉంటోంది... 


నేర్చుకోలేని వాటికోసం 


లేదా మరోవిధంగా చెప్పాలంటే 


 సరిదిద్ద బడడానికి గాను,

విషయాలను మనం 

నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది."